Khizanishvili Rusudan 6,Honey,acrilyc,canvas,120×180,2016

Khizanishvili Rusudan 6,Honey,acrilyc,canvas,120×180,2016